மாதிரி தாள்கள்

எழுத்துப் பரீட்சை

எழுத்துப் பரீட்சை மாதிரி பரீட்சை தாள் தொகுப்பு II

சிங்களம்

தமிழ்

எழுத்துப் பரீட்சை - கடந்தகால பரீட்சை தாள்கள் 2007/2008

சிங்களம்

தமிழ்

கேட்டல் திறன்கள்

கேட்டல் திறன்கள்

இப்பக்கம் நிர்மாணிக்கப்படுகிறது

பேச்சு மற்றும் வாசிப்பு திறன்கள்

பேச்சு மற்றும் வாசிப்பு திறன்கள்

இப்பக்கம் நிர்மாணிக்கப்படுகிறது

மொழிபெயர்ப்பாளர் ஆட்சேர்ப்புக்கான திறந்த, வரையறுக்கப்பட்ட போட்டிப் பரீட்சை

பாடத்திட்டம்

அரசகரும மொழிக் கல்விக்கான புதிய பாடத்திட்டம்

முடிவுகள் சரிபார்ப்பு

இப்பக்கம் நிர்மாணிக்கப்படுகிறது

பதிவுசெய்யப்பட்ட பயிற்றுனர்கள்

இப்பக்கம் நிர்மாணிக்கப்படுகிறது