இணைந்த சேவை மொழிபெயர்ப்பாளர்கள்

சத்திய பிரமாணம் செய்த மொழிபெயர்ப்பாளர்கள்

  • இலங்கையில் சத்திய பிரமாணம் செய்த மொழிபெயர்ப்பாளர்களின் தொடர்பு விவரங்கள் 2008
    [PDF - 00KB]