දිව්රුම් දුන් භාෂා පරිවර්තකයන්

  • ශ්‍රී ලංකාවේ දිවුරුම් දුන් භාෂා පරිවර්තකයන්ගේ විම්සීම් විස්තර 2008
    [PDF - 00KB]