රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පවත්වනු ලබන ප්‍රායෝගික භාෂා පරිවර්තනය පිළිබඳ පාඨමාලාවන්හි (සිංහල - දෙමළ, සිංහල - ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි - දෙමළ යන භාෂා කාණ්ඩ සඳහා) සම්පත්දායකත්වය ලබා දිය හැකි උද්යෝගිමත් සහ කුසලතාවයෙන් පරිපූර්ණ පුහුණුකරුවන් බඳවා ගැනේ.

මේ සඳහා පහත සඳහන් සුදුසුකම් සහ කුසලතා අවශ්‍ය වේ -

 • රාජ්‍ය / අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනයක භාෂා පරිවර්තනය පිළිබඳ අවුරුදු 3කට වැඩි පළපුරුද්ද
 • භාෂා ද්විත්වය අතර (සිංහල-දෙමළ, සිංහල- ඉංග්‍රීසි, ඉංග්‍රීසි- දෙමළ) පරිවර්තනය කිරීමේ මනා හැකියාව
 • මෘදු කුසලතා ගණනාවක පුහුණුව ලබා දීම සඳහා ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද
 • පාඩම් සැලසුම් කිරීමේ කුසලතාව
 • ඉදිරිපත් කිරීමේ කුසලතාව
 • පරිවර්තනයට අදාළ භාෂා යුගලයෙහි සංස්කරණ හා සංශෝධන කුසලතා

පුහුණුකරුවන් ලෙස අයදුම්කරුවන් තෝරා ගැනීමේ ක්‍රමය

 • ප්‍රායෝගික පරිවර්තනය පිළිබඳ ලිඛිත විභාගය            ලකුණු 50
 • ව්‍යුහාත්මක සම්මුඛ පරීක්ෂණය             ලකුණු 50

විශේෂ සටහන

පළමුව, ඔබ ලිඛිත විභාගයෙන් අවම ලකුණු 30 ක් ලබා විභාගය සමත් විය යුතු ය. ඉන්පසු, ඔබට  ව්‍යුහාත්මක සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවීම් ලැබේ. එහිදි ඔබ අදාළ භාෂා කාණ්ඩයෙන් විනාඩි 15 ක ඉදිරිපත් කිරීමක්  (ප්‍රායෝගික භාවිතය මූලික කරගත්) සිදු කළ යුතු වේ.

තේරී පත් වන ඔබට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ

 • රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුවේ භාෂා පරිවර්තක පුහුණුකරුවන්ගේ සංචිතයෙහි ඔබ ලියාපදිංචි කර ගනු ලබන අතර ඔබ රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුවේ සුදුසුකම්ලත් භාෂා පරිවර්තක පුහුණුකරුවකු ලෙස පිළිගැනීමට ලක් කෙරේ.
 • කැනේඩියානු රජයේ අනුග්‍රහය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන NLEAP ව්‍යාපෘතිය හා එක්ව රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පවත්වනු ලබන භාෂා පරිවර්තක පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීමේ (ToT) පාඨමාලාවක් හැදෑරීමට අවස්ථාව ඔබට ලබා දේ.
 • රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පවත්වනු ලබන ප්‍රායෝගික පරිවර්තනය පිළිබඳ පාඨමාලාවන්හි දේශන වාර පැවැත්වීමට ඔබට විධිමත් ලෙස ඇරයුම් කෙරෙන අතර පවත්වනු ලබන එක් එක් දේශන වාරය සඳහා අනුමත ගෙවීම් කරනු ලැබේ.
 • ප්‍රායෝගික පරිවර්තනය ඉගැන්වීමට පුහුණුකරුවන් අවශ්‍ය වන්නා වූ විශ්වවිද්‍යාල ඇතුළු අනෙකුත් ආයතනවලට සුදුසුකම්ලත් පුහුණුකරුවකු ලෙස ඔබ නිර්දේශ කරනු ලැබේ.

අවසාන දිනය 2021.07.31