භාෂා පරිවර්තන ඉල්ලීම් වලට අදාල මෘදු පිටපත් doltrdv@gmail. com වෙත යොමු කරන්න. ඒ සමඟ අදාල කාර්යය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන නිලධාරියාගේ නම සහ දුරකථන අංකයද සඳහන් කරන්න.

වැඩි විස්තර සඳහා,
සෙව්වන්දි ජයවීර මිය - 0112 877 231