භාෂා පරිවර්තන ඉල්ලීම් වලට අදාල මෘදු පිටපත් This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. වෙත යොමු කරන්න. ඒ සමඟ අදාල කාර්යය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන නිලධාරියාගේ නම සහ දුරකථන අංකයද සඳහන් කරන්න.

වැඩි විස්තර සඳහා,
තිලිණි මිය - 078 3633797