රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවියේ සහ www.bhashawa.lk වෙබ් අඩවියේ භාෂා පහසුකම් සපයන්නන් ලෙස ලියාපදිංචිවීමට අපේක්ෂා කරන අයදුම්කරුවන් සඳහා වන ඇතුළත් කර ගැනීමේ පරීක්ෂණය 2020 සැප්තැම්බර් මස තුළ දී පැවැත්වේ. සිංහල-ඉංග්‍රීසි හෝ සිංහල-දෙමළ හෝ දෙමළ- ඉංග්‍රීසි යන භාෂා ප්‍රවර්ගයන්ගෙන්  කවර හෝ එක් භාෂා ප්‍රවර්ගයකින්  පරිවර්තනය කිරීමේ කුසලතා ඇති සියලු දෙනාට මේ සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකි අතර 2020.08.15ට පෙර දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවියට හෝ www.bhashawa.lk වෙබ් අඩවියට පිවිස ලියාපදිංචි විය යුතුය.