இப்பிரிவின் ஊடாக அரசாங்க உத்தியோகத்தர்களின் மொழித் தேர்ச்சிப் பரீட்சைக்குரிய பாடப்புத்தகங்களும் வழிகாட்டல் நூல்களும் தொகுக்கப்படுகின்றன.

நீங்கள் பின்வரும் நூல்களைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்

  வெளியீட்டின் பெயர் பிரதி ஒன்றின் விலை (ரூ.)
1 மூலிக்க சிங்கள (அடிப்படை சிங்களம்) 25
2 சிங்.தெமல (சிங். தமிழ்) 180
3 கத்தன தெமல (பேச்சுத் தமிழ்) 200
4 லேக்கன தெமல (எழுத்துத் தமிழ்) 200
5 தெமல உசஸ் (உயர் தமிழ்) 100
6 சிங். சீர். சப். கோ (சிஙகளச் சொற்களை பிரதானச் சொற்களாகக் கொண்ட அகராதி) 600
7 த்ரீ பாஷா தெமல (மும்மொழி தமிழ்) 150
8 En.For pub. ser. 100
9 Eng.Better Com. 150
10 Pra.En.Basic 125
11 Pra.En.advanced 350
12 கலமனாகரனய (முகாமைத்துவம்) 115
13 சௌந்த. அத்யா (அழகியல் கல்வி (I)) 75
14 சௌந்த. அத்யா (அழகியல் கல்வி (II)) 60
15 பிம்மெனும (நில அளவை)  
16 ரிசர வித்யாவ (சுற்றாடலியல்) 150
17 Linguistics 75
18 Com. Sta. 60
19 Fine Art music 75
20 Economics 90
21 C.D 250
22 சத்வ வித்யாவ (உயிரியல்) 150
23 புரா வித்யாவ (தொல்பொருளியல்) 100
24 பாஷன சிங்கள (பேச்சுத் சிங்களம்) 180
25 சர.தெமல வெ.பொ. (இல.தமிழ் ப.பு) 92
26 சரள தெமல (இலகு தமிழ்)  
27 சரள சிங்கள (இலகு சிங்களம்) 115
28 கட்ட வஹர (தெமல வஹர) (பேச்சு வழக்கு-தமிழ் வழக்கு) 55
29 வாக் வித்யாவ (மொழியியல்) 640