ஒரு திட்டத்தின் வடிவத்தில் சொற்களஞ்சியங்களின் தொகுப்பு முன்னேறப்படுகிறது. மும்மொழியில் சொற்களஞ்சியத்தினை பார்வையிட தொழில்நுட்ப விதிமுறைகளின் சொற்களஞ்சியம் என்ற எங்கள் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் இப்போது நீங்கள் உள்நுழையலாம்.