වර්ෂ 1943 විශේෂ අධ්‍යාපන කාරක සභා නිර්දේශ මත ජාතික අධ්‍යාපනයේ භාෂා මාධ්‍යය ඉංග්‍රීසියෙන් මව් බසට පරිවර්තනය කිරීමේ කාර්යයේදී පාරිභාෂික ශබ්දමාලා සම්පාදනය කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු විය.ඒ අනුව 1956 අංක 33 දරන පනත මඟින් රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නීතිය බලාත්මක වූ අතර පදමාලා සම්පාදනය කිරීමේ කාර්යය රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුවට පැවරිණ.

ඉන්පසුව 1956 සිට 1987 දක්වා කාලය තුළ විවිධ විෂය සදහා පදමාලා සම්පාදනය වූ අතර ඉංග්‍රීසි/සිංහල, ඉංග්‍රීසි / දෙමළ,ඉංග්‍රීසි,සිංහල/දෙමළ වශයෙන් ශබ්දමාලා 60 ක් පමණ මෙම දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් සම්පාදනය කිරීමට හැකි විය.

1987 වර්ෂයේදී දෙමළ භාෂාව රාජ්‍ය භාෂාව වීමත් ,ඉංග්‍රීසි භාෂාව සන්ධාන භාෂාව බවට පත්වීමත් සමඟ භාෂාත්‍රයට අදාල පදමාලා වල අවශ්‍යතාව තවදුරටත් වැඩිවිය.

ඒ අනුව මුල් කාලයේදී සකස් කළ පාරිභාෂික පද යාවත්කාලීන කර ප්‍රතිශෝධනය කිරීමත්, සමාජ අවශ්‍යතාව අනුව හදුනාගන්නා ලද නව විෂය ක්ෂේත්‍ර සඳහා පාරිභාෂික පද සම්පාදනයත්, 2005 වර්ෂයේ සිට නව ව්‍යාපෘතියක් ලෙස රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ආරම්භ කරන ලදී.

ත්‍රෛභාෂික ප්‍රපත්තියක් ක්‍රියාත්මක වන වර්තමානයේ එය වඩ වඩාත් සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා රාජ්‍ය ආයතන තුළ ද පොදු ජන සමාජය තුළ ද විශාල ප්‍රවණතාවක් දක්නට ඇති බැවින් ඒ සඳහා පහසුකම් සැපයීම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ අරමුණ හා අභිමථාර්ථය වශයෙන් සලකා 2013 වර්ෂයේ සිට ත්‍රෛභාෂික පදමාලා සම්පාදනය නැවත ආරම්භ විය. ඒ අනුව ද්විභාෂික පදමාලා හා ත්‍රෛභාෂික පදමාලා 70 ක් සකස් කර මෙම වෙබ් අඩවියේ ඇති Termino-Hub යන වෙබ් පිටුවේ නව මුහුණුවරකින් පළකර ඇත. මීට අමතරව සෙවුම් ඒකකයක් (search system) සහිතව සකස් කරන ලද පදමාලා 53 ක් අඩංගු සංයුක්ත තැටියක් ද අන්තර් ජාල පහසුකම් නොමැතිව භාවිත කිරීමට නිර්මාණය කර ඇත.

තවද ඇපල් හා ඇන්රොයිඩ් (Apple & Anroid) පද්ධති යටතේ නිර්මාණය කරන ලද පදමාලා 70ක් අඩංගු ජංගම මෘදුකාංගයක් (Mobile App) Google-Play යටතේ Termino-Hub යන නමින් බාගත කර ගත හැකිය. ඒ අනුව ත්‍රෛභාෂික පදමාලා 46 ක් සහ ද්වීභාෂික පදමාලා 24 ක් www.languagesdept.gov.lk යන දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවියේ Termino-Hub යන වෙබ් පිටුවෙන් පාරිභාෂික පදමාලා පරිශීලනය කළ හැක.