රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව හා මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය එක්ව භාෂා පරිවර්තන කටයුතු සඳහා භාවිත කළ හැකි “පරිගණක උපකෘත මෙවලම්” පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ පුහුණු වැඩසටහනක් 2023.01.12 දින පවත්වන ලදි. මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිගණක අංශයේදී පැවති මෙම පුහුණූ වැඩසටහන සඳහා භාෂා පරිවර්තක නිලධාරීන් 59 දෙනෙකු සහභාගී වන ලදී.

 SITA IMG1  SITA IMG2
 SITA IMG3  SITA IMG4
 SITA IMG5