භාෂා විද්‍යාගාරය මඟින් පවත්වන සියලු පාඨමාලාවන් හි සමාරම්භක වැඩ සටහන 2023.02.07 වන දින පැවැත්වේ.

එදින පාඨමාලා සඳහා ලියාපදිංචි විය හැක.