மொழி ஆய்வுகூடத்தினால்  நடாத்தப்படும் அனைத்து பாடநெறிகளின் ஆரம்ப நிகழ்ச்சி  2023.02. 07 ஆந் திகதி நடைபெறும்.

அன்றைய தினம் தாங்களுக்கு  பாடநெறிகளுக்காக பதிவு செய்யலாம்.