பரீட்சை முடிவுகள்

வருடம், தே.அ.அ இலக்கத்தை தெரிக

கலைச்சொற்கள்

சொல்லை வழங்குக..

மொழி ஆய்வகம்

දවසේ වචනය
නිරෝධායනය
அன்றைய வார்த்தை
தனிமைப்படுத்துதல்
Word of the day
Quarantine

What’s New

Registration of Foreign Language Instructors-2024

Registration of Foreign Language Instructors-2024

22 மார்ச் 2024

 විදේශ භාෂා පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සුදුසුකම්ලත් භාෂා උපදේශකවරුන් ලියාපදිංචි කිරීම 2024    அரசகரும மொழிகள் திணைக்களத்தின் மொழிஆய்வு கூடத்தினால் ஒழுங்கு செய்யப்படுகின்ற  வெளிநாட்டு மொழிப் பயிற்சிப்   பாடநெறிகள் - 2024  Qualified...

அரசகரும மொழிகள் திணைக்களத்தின் நூலகமானது அரசகரும மொழிகள் தினக் கொண்டாட்டத்திற்கிணங்க 2023.07.06 ஆம் திகதியிலிருந்து பொதுமக்கள் பாவனைக்காக திறந்து வைக்கப்படும்.

அரசகரும மொழிகள் திணைக்களத்தின் நூலகமானது அரசகரும மொழிகள் தினக் கொண்டாட்டத்திற்கிணங்க 2023.07.06 ஆம் திகதியிலிருந்து பொதுமக்கள் பாவனைக்காக திறந்து வைக்கப்படும்.

11 ஜூலை 2023

அரசகரும மொழிகள் திணைக்களத்தின் நூலகமானது புத்தகங்களின் உசாத்துணையைப் பெற்றுக்கொள்வதற்காக 2023.07.06 ஆம் திகதியிலிருந்து மு.ப 10.00 மணிமுதல் பி.ப 3.00 மணிவரை பொதுமக்கள் பாவனைக்காக திறந்து வைக்கப்படும். ஆகவே, அகராதிகள், கலைச்சொற்றொகுதிகள், அரசகரும மொழிக்கொள்கை...

அரசகரும மொழிகள் வாரம் - 2023

அரசகரும மொழிகள் வாரம் - 2023

04 ஜூலை 2023

இலங்கை அரசியலமைப்பின் பிரகாரம் சிங்களமும்  தமிழும் அரசகரும மொழிகளாகவும்  ஆங்கில மொழி இணைப்பு மொழியாகவும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் எதிர்பார்க்கப்படுவது யாதெனில் இலங்கைப் பிரசைகள் அனைவரினதும் மொழி உரிமையை பாதுகாப்பதுடன், அதற்கான சட்டச் சூழலொன்றை...

திரு. ப்ரின்ஸ் சேனாதீர
அரசகரும மொழிகள் ஆணையாளர் நாயகம்
முகநூல்
 

அரசகரும மொழிக் கொள்கை

இலங்கையில் மொழி தொடர்பான அடிப்படைச் சட்டமானது 1978 இலங்கை சனநாயக சோசலிச குடியரசின் அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தத்தின் IVஆவது அத்தியாயத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. அதிலுள்ள ஏற்பாடுகள் 13ஆவது அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தத்தினாலும் (1987) 16ஆவது அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தத்தினாலும் (1988) திருத்தஞ் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும் அரசியலமைப்பின் IIIஆவது அத்தியாயத்தில் 12(2)ஆவது உறுப்புரையில் மொழி உரிமையானது அடிப்படை உரிமையாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது.

மேலும் பார்க்க

අපේ ප්‍රකාශන
எமது வெளியீடுகள்
Our Publications

இ - வெளியீடுகள்

தரவிறக்கம் செய்ய முடியும்

Click here

வெளியீடுகள்

விற்பனைக்கு கிடைக்கும்

Click here
labbnr
radiobnr
rtibnr