රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 2022.05.10 දින හා 2022.05.11දින පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබූ සියලුම මට්ටම්වලට අදාළ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතා වාචික පරීක්ෂණය  දින නියමයක් නොමැතිව කල් දමා ඇත. පැවැත්වෙන දිනයන් පසුව දැනුම් දෙනු ලැබේ.

அரசகரும மொழிகள் திணைக்களத்தினால் 2022.05.10 மற்றும்  2022.05.11   ஆம் திகதிகளில்  நடைபெறவிருந்த சகல மட்டங்களுக்குமான அரசகரும மொழித்தேர்ச்சி வாய்மூலப் பரீட்சை கால வரையறையின்றி பிற்போடப்பட்டுள்ளது. பரீட்சை நடைபெறும் தினங்கள் குறித்து பின்னர் அறிவிக்கப்படும்.