රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 2021.04.28 දින සිට පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබූ සියලුම මට්ටම්වලට අදාළ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතා වාචික පරීක්ෂණ සහ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පවත්වනු ලබන අනෙකුත් සියලුම විභාග දින නියමයක් නොමැතිව කල් දමා ඇත. පැවැත්වෙන දිනයන් පසුව දැනුම් දෙනු ලැබේ.

அரசகருமமொழிகள் திணைக்களத்தினால் 2020.04.28 ஆம் திகதியிலிருந்து நடைபெறவிருந்த சகல மட்டங்களுக்குமான அரசகரும மொழித்தேர்ச்சி வாய்மூலப் பரீட்சையும், திணைக்களத்தினால் நடாத்தப்படும் ஏனைய சகல பரீட்சைகளும் கால வரையறையின்றி பிற்போடப்பட்டுள்ளன. பரீட்சை நடைபெறும் தினங்கள் குறித்து பின்னர் அறிவிக்கப்படும்

The Oral Test of Official Languages Proficiency relevant to all levels scheduled to beheld from 28.04.2021 and all other examinations conducted by the Department of Official Languages are postponed with no fix date. The new dates will be notified later.