එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් යෝජිත "භාෂා පරිවර්තනය හා ස්වදේශීය භාෂා" - " Translations and Indigenous Languages " යන තේමාව යටතේ ජාත්‍යන්තර භාෂා පරිවර්තන දිනය රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව 2019.09.30 වන දින දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රයේදී තෙවන වරටත් උත්සවාකාරයෙන් සැමරීම උදෙසා කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.

මෙම පෝස්ටර් චිත්‍ර තරගය වයස අවුරුදු 15 සිට 25 දක්වා වන සියලුම පාසල් හා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල සිසුන් සදහා "භාෂා පරිවර්තනය හා ස්වදේශීය භාෂා" යන ජාත්‍යන්තර භාෂා පරිවර්තන දින තේමාවට අනුව කාණ්ඩ දෙකක් යටතේ පවත්වනු ලැබේ.

ජාත්‍යන්තර භාෂා පරිවර්තන දිනය

2019.09.30 වන දිනට යෙදෙන ජාත්‍යන්තර භාෂා පරිවර්තන දිනය වෙනුවෙන් “භාෂා පරිවර්තනය සහ ස්වදේශීය භාෂා” යන තේමාව යටතේ රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දෙවන වරටත් කෙටි කතා පරිවර්තන තරගාවලිය පැවැත්වීමට නියමිත අතර මෙය ග්‍රන්ථ පරිවර්තනයට යොමු වන්නන්ට අත්වැලක් සැපයීමේ අරමුණ පෙරදැරිව සංවිධානය කරනු ලැබේ.

ජාත්‍යන්තර මව් භාෂා දිනය