2019.04.28 දින පැවැත්වීමට නියමිත රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාවේ කළමනකරණ සහකාරවරුන් බඳවා ගැනීමේ තරග විභාගය එදින නොපැවැත්වේ.

ඒකාබද්ධ සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ lll වන ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් පත් කැඳවීම

Communicative English Language and Speech Training Results