2019.04.28 දින පැවැත්වීමට නියමිත රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාවේ කළමනකරණ සහකාරවරුන් බඳවා ගැනීමේ තරග විභාගය එදින නොපැවැත්වේ.

Communicative English Language and Speech Training Results