නම් කළ නිලධාරී

A

කේ. සැනෝජි රුවිනිකා පෙරේරා මහත්මිය
කොමසාරිස් ජනරාල් (වැඩබලන)
3 වන මහල

+94 112 865 478

+94 714 484 561

+94 112 888 928

sanoji_ruvinika[at]yahoo.com

තොරතුරු නිලධාරී

A

ඒ. ටී. වික්‍රමගේ මහතා
සහකාර කොමසාරිස් (පාලන)
3 වන මහල
+94 112 888 932
+94 716 523 306
+94 112 888 928

anupathisalwork[at]gmail.com

shaminda

ශාමින්ද මහලේකම් මහතා
සහකාර කොමසාරිස් (විභාග)
4 වන මහල
+94 112 865 428
+94 718 004 843
+94 112 888 928

mshamee78[at]gmail.com