රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛය 1-2014 (III), 2016/05/16
සිංහල දෙමළ

COM_LPER_MAIN_LABEL

Written Examination for Official Languages Proficiency - Level I, II, III, IV (Sinhala / Tamil)

අයදුම්පත සම්පූර්ණ කිරීමට පෙර උපදෙස් හා අදාළ චක්‍රලේඛ නිවැරදිව කියවන්න

 • මෙම අයදුම්පත සම්පූර්ණ කළ යුත්තේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතා ලිඛිත විභාගය සඳහා පමණි.
 • වාචික පරීක්ෂණයට අයදුම්කිරීමට මෙම පිටුව වෙත පිවිසෙන්න.
 • ඔබගේ තනතුරට අදාළ මට්ටම හා භාෂා ප්‍රවීණතාවය ලබාගතයුතු විෂයය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ර.ප.ච. 01/2014 බලන්න.
 • බැංකුවට මුදල් ගෙවූ රිසිට් පත සහ මෙම අයදුම්පත සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු ඔබගේ ඊ-මේල් ලිපිනයට ලැබෙන තොරතුරු මුද්‍රණය කර සුරක්ෂිතව තබාගන්න.

ඉහත කරුණු හා රා.ප.ච 01/2014 (III) හි විධිවිධාන කියවා තේරුම් ගතිමි.

ඔව් (තහවුරු කිරීමට ක්ලික් කරන්න)

NOTE:- You must verify your details in order to continue the registration process. (Auto generated verification code will be sent to you)

Enter the verification code and submit the details

Note:-
* If you select verification method as Email Verification, check both Inbox and Spam folders for verification code
* If you did not receive the verification code, click only once on the Resend Verification link
 1. Yes
  No
  COM_LPER_NEEDS_ERROR
 2. I hereby declare that the above information furnished by me is true and correct to the best of my knowledge and I shall be bound by the examination rules and regulations. I further declare that the decision of the Commissioner of Official Languages in relation to any matter relevant to the Examination shall be final and that I have read and understood all the terms and conditions mentioned in the Public Administration Circular No. 01/2014 (III) relevant to this examination. *

Information submitted by you given below

  Personal Details
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :

 • Written Exam Details
 • :
 • :
 • :

 • Payment Details
 • :
 • :
 • :
 • :

Thank You
Your application has been successfully submitted
(Please check your email for submitted details)