Download Result-2019                  

Download Results-2018

Download Results Sinhala  Tamil 

 
 

2019.05.11 දින සිට 2019.09.09 දින දක්වා රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතා වාචික පරීක්ෂණයට ලියාපදිංචි අයදුම්කරුවන් (ලිඛිත විභාගය සඳහා අ.පො.ස (සා.පෙළ) සමත් ලෙස සඳහන් කළ අයදුම් කරුවන් සඳහා පමණක්) සඳහා ශ්‍රවණ හා කථන කුසලතා ඇගයීමේ පරීක්ෂණය 2019/10/07 දින සිට 2019/10/29  දින දක්වා රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුවේදී  පැවැත් වේ.විභාගය සඳහා අයදුම්පත් තැපෑල  වෙත  යොමු කර ඇති අතර විභාගයට  පෙර  අයදුම්පත් නොලැබුණහොත් පහත සඳහන් අයදුම්පත සම්පුර්ණ කර විභාගය සඳහා සහභාගිී විය හැක.

එම අයදුම්කරුවන්ගේ නාම  ලේඛණය පහත සඳහන්  වේ.  

2019.05.11 ஆம் திகதியிலிருந்து 2011.09.09 ஆம் திகதி வரையில் அரசகரும மொழித்தேர்ச்சி வாய்மூலப் பரீட்சைக்கு பதிவு செய்த பரீட்சார்த்திகளுக்கான (க.பொ.த.(சா.த) எழுத்துப் பரீட்சையில்  சித்தியடைந்துள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பரீட்சார்த்திகளுக்கு மட்டும்)  செவிமடுத்தல் மற்றும் வாய்மூல மதிப்பீட்டுப் பரீட்சை 2019.10.07 ஆம் திகதியிலிருந்து 2019.10.29 ஆம் திகதி வரை அரசகரும மொழிகள் திணைக்களத்தில் நடைபெறும். இப் பரீட்சைக்கான அனுமதி அட்டைகள் தபாலில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதோடு, பரீட்சைக்கு முன்னர் அனுமதி அட்டைகள் கிடைக்கப் பெறாவிடில் பின்வரும் அனுமதி அட்டையைப் பூர்த்தி செய்து பரீட்சைக்குத் தோற்ற முடியும்.

பரீட்சார்த்திகளின் பெயர்பட்டியல் பின்வருமாறு.

 Name List

Tamil Sinhala
Level I Level I
Level II Level II
Level III Level III
Level IV Level IV

 Admission Download

Time Table

 

 
 

2019.10.07 දිනට පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතා ශ්‍රවණ හා කථන විභාගය(Sinhala Level I and Level IV)මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ දැනුම් දීම මත නොපැවත්වීමට තීරණය කර ඇත.එදිනට අදාල අයදුම් කරුවන් සඳහා විභාගය 2019.10.20 වන ඉරිදා  දින පැවත්වීමට තීරණය කර ඇත.

 2019.10.07 ஆம் திகதியன்று நடைபெறவிருந்த அரசகரும மொழித்தேர்ச்சி செவிமடுத்தல் மற்றும் வாய்மூலப் பரீட்சையானது (Sinhala Level I and Level IV) தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் அறிவித்தல் படி நடைபெறமாட்டாது. அத்தினத்தில்  தோற்றவிருந்த பரீட்சார்த்திகளுக்கான பரீட்சையானது 2019.10.20 ஆம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று நடைபெறும்.

 

 අනුපිටපත් ලබා ගැනීම සහ ප්‍රතිඵල සටහන්වල නම් සංශෝධනය කිරීමේ දී ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය/பெறுபேற்றுச் சான்றிதழ் பிரதிகளைப் பெற்றுக்கொள்ளல் மற்றும் பெறுபேற்றுச் சான்றிதழ்களில் பெயர்களை திருத்துகையில் செயல்பட வேண்டிய முறை

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතා විභාග සමත්වන්නන් වෙනුවෙන් රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද ප්‍රතිඵල සටහන්,ප්‍රතිඵල සටහන්ලාභීන් අතින් අස්ථාන ගත වුවහොත් ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම පරිදි අනුපිටපතක් නිකුත් කරනු ලැබේ. තවද වෙබ් අඩවිය හරහා විභාගයට අයදුම් කරන අවස්ථාවල දී විභාග අපේක්ෂකයන් අතින් සිදුවන වැරදි හේතුවෙන් ප්‍රතිඵල සටහන්ලාභින්ගේ නම් සංශෝධනය කිරීමට සිදු වේ.එවැනි අවශ්‍යතා සහිත නිලධාරීන් පහත ක්‍රමවේදය අනුගමනය කරන මෙන් දන්වමි.அரசகரும மொழித்தேர்ச்சிப் பரீட்சையில் சித்தியடைந்தோருக்காக அரசகரும மொழிகள் திணைக்களத்தினால் வழங்கப்படும் பெறுபேற்றுச் சான்றிதழ்கள், அச் சான்றிதழ் உரிமையாளரால் காணாமல் ஆக்கப்பட்டிருப்பின், அவரின் வேண்டுகோளின் படி, சான்றிதழின் பிரதியொன்று வழங்கப்படும். மேலும், இணையத்தளம் ஊடாக பரீட்சைக்கு விண்ணப்பிக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் பரீட்சார்த்திகள் இழைக்கும் தவறினால் சான்றிதழ்களில் பெயர்களைத் திருத்தஞ் செய்யவேண்டியுள்ளன. அவ்வாறான தேவைப்பாடுடைய உத்தியோகத்தர்கள் பின்வரும் முறைகளை பின்பற்றவும்.

  1. අනුපිටපත් ලබා ගැනීම/பிரதிகளைப் பெற்றுக் கொள்ளல்.

1.1       මෙම වෙබ් අඩවියේ දක්වා ඇති අනුපිටපත් ලබාගැනීමේ ආකෘතිය මුද්‍රණය කර අදාළ තොරතුරු සම්පූර්ණ කළ යුතු ය. இவ் இணையத்தளத்தில் உள்ள பிரதியைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கான படிவத்தை பிரதி எடுத்து உரிய தகவல்களைப் பூர்த்தி செய்தல் வேண்டும்.

1.2       අනුපිටපතක් ලබා ගැනීම සඳහා රු. 500.00 ක මුදලක් ගෙවිය යුතු අතර එම මුදල රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරිස් ජනරාල් නමින් රාජගිරිය ලංකා බැංකුවේ 7041541ගිණුමට බැර කළ යුතු ය.பிரதியொன்றைப் பெற்றுக் கொள்வதற்காக ரூ. 500.00 இனை அரசகரும மொழிகள் ஆணையாளர் நாயகத்தின், இலங்கை வங்கி - ராஜகிரிய கிளை, 7041541 என்ற கணக்கிலக்கத்திற்கு வரவு வைத்தல் வேண்டும்.

1.3       මුදල් ගෙවීම් කිරීමේ දී අදාළ මුදල් තැන්පතු කුවිතාන්සියේ ගෙවීම් විස්තරයෙහි “R/S COPY” (Result Schedule copy) යන කෙටි යෙදුම සඳහන් කරමින් ගෙවීම් සිදු කර බැංකු රිසිට්පතක් ලබා ගත යුතු ය.பணம் செலுத்துகையில் உரிய பணம் செலுத்திய பற்றுச் சீட்டில் “R/S COPY” (Result Schedule Copy) என்று குறிப்பிட்டு பணம் செலுத்திய பற்றுச்சீட்டினைப் பெற்றுக்கொள்ளுதல் வேண்டும்.

1.4       මුද්‍රණය කර සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම් පත්‍රයෙහිමුදල් ගෙවූ රිසිට්පත නොගැලවෙන සේ අමුණා ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් පහත ලිපිනයට එවිය යුතු ය.(අයදුම් පත්‍රයෙහි හා මුදල් ගෙවූ රිසිට්පතෙහිඡායා පිටපතක් සහ ලිපිය ලියාපදිංචි කළ කුවිතාන්සිය සුරැකිව තබා ගන්නා මෙන් කාරුණිකව දන්වමි.)பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவத்தில் பணம் செலுத்திய பற்றுச்சீட்டினை கழறாதவாறு ஒட்டி பதிவுத் தபாலில் பின்வரும் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். (விண்ணப்பப் படிவத்தின் மற்றும் பணம் செலுத்திய பற்றுச்சீட்டின் பிரதியையும், பதிவுத் தபாலின் பற்றுச் சீட்டையும் கவனமாக வைத்துக் கொள்ளவும்)
                                 

2.නම් සංශෝධනය කිරීම/பெயரில் திருத்தஞ் செய்தல்.

2.1       මෙම වෙබ් අඩවියේ පළ කර ඇති නම් සංශෝධනයට අදාළ ආකෘතිය මුද්‍රණය කර අදාළ තොරතුරු සම්පූර්ණ කළ යුතු ය. இவ் இணையத்தளத்தில் காணப்படும் பெயர் திருத்தத்திற்கான படிவத்தை பிரதி எடுத்து உரிய தகவல்களை பூர்த்தி செய்தல் வேண்டும்.

2.2       ප්‍රතිඵල සටහනක නම සංශෝධනය සඳහා රු 500.00 ක මුදලක් අය කරනු ලබන අතර එම මුදල් රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරිස් ජනරාල් නමින් රාජගිරිය ලංකා බැංකුවේ 7041541 ගිණුමට බැර කළ යුතු ය. பெறுபேற்றுச் சான்றிதழில் பெயர் திருத்தத்திற்காக ரூ. 500.00 இனை அரசகரும மொழிகள் ஆணையாளர் நாயகத்தின், இலங்கை வங்கி - ராஜகிரிய கிளை, 7041541 என்ற கணக்கிலக்கத்திற்கு வரவு வைத்தல் வேண்டும்.

2.3       මුදල් ගෙවීම් කිරීමේ දී අදාළ මුදල් තැන්පතු කුවිතාන්සියේ ගෙවීම් විස්තරයෙහි “R/S COPY” (Result Schedule copy) යන කෙටි යෙදුම සඳහන් කරමින් ගෙවීම් සිදු කර බැංකු රිසිට්පතක් ලබා ගත යුතු ය. பணம் செலுத்துகையில் உரிய பணம் செலுத்திய பற்றுச் சீட்டில் “R/S COPY” (Result Schedule Copy) என்று குறிப்பிட்டு பணம் செலுத்திய பற்றுச்சீட்டினைப் பெற்றுக்கொள்ளுதல் வேண்டும்.

2.4       සම්පූර්ණ කරන අයදුම්පත හා මුදල් ගෙවීමේ රිසිට්පත සමඟ ඔබ වෙත නිකුත් කර ඇති ප්‍රතිඵල සටහන ( මුල් පිටපත) හා නම් සංශෝධනය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය පහත සඳහන් ලේඛන සමඟ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත එවිය යුතු ය. பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம் மற்றும் பணம் செலுத்திய பற்றுச்சீட்டுடன் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள பெறுபேற்றுச் சான்றிதழ் (மூலப்பிரதி) மற்றும் பெயரைத் திருத்தஞ் செய்வதற்குத் தேவையான பின்வரும் ஆவணங்களுடன் திணைக்களத்திற்கு அனுப்பி வைத்தல் வேண்டும்.

2.4.1    ජාතික හැදුනුම්පතෙහි සහතික කරන ලද ඡායා පිටපතක්  ආයතන ප්‍රධානියා විසින් සහතික කර එවිය යුතු ය. தேசிய அடையாளஅட்டையின் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிரதியொன்றை நிறுவனத் தலைவரினால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டு அனுப்புதல் வேண்டும்.

2.4.2    නමෙහි වෙනස සම්බන්ධයෙන් ලබා ගන්නා ලද දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් பெயரின் மாற்றம் தொடர்பில் பெற்றுக் கொள்ளப்படும் சத்தியக் கடதாசி.

2.4.3    ආයතන ප්‍රධානියා විසින් සහතික කරන ලද කාර්යාලීය හැදුනුම්පතෙහි ඡායා පිටපතක්. நிறுவனத்தலைவரினால் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட அலுவலக அடையாள அட்டையின் பிரதி

2.5       ඉහත සියලු ඇමුණුම් නොගැලවෙන පරිදි අමුණා පහත ලිපිනයට එවිය යුතු ය.

(ප්‍රතිඵල සටහනහා මුදල් ගෙවූ රිසිට්පතෙහි ඡායා පිටපතක් සහ ලිපිය ලියාපදිංචි කළ කුවිතාන්සිය සුරැකිව තබා ගන්නා මෙන් කාරුණිකව දන්වමි.) மேற்குறித்த அனைத்து இணைப்புக்களையும் கழறாதவாறு இணைத்து பதிவுத் தபாலில் பின்வரும் முகவரிக்கு அனுப்பி வைத்தல் வேண்டும். (பெறுபேற்றுச் சான்றிதழ், பணம் செலுத்திய பற்றுச்சீட்டின் பிரதி மற்றும் பதிவுத் தபாலின் பற்றுச்சீட்டினைக் கவனமாக வைத்துக் கொள்ளவும்.)

Download Application 

Duplicate Copy

Name changes

  රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරිස් ජනරාල්,அரசகரும மொழிகள் ஆணையாளர் நாயகம், 

  රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව,அரசகரும மொழிகள் திணைக்களம், 

  341/7,  කෝට්ටේ පාර,கோட்டே வீதி, 

  රාජගිරිය.ராஜகிரிய