විශේෂ නිවේදනයයි

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 1/2014 අනුව 2019.02.25 සිට දින සිට 2019.05.10 දින දක්වා රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගය අයදුම් කරන ලද අපේක්ෂකයින් සඳහා රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතා විභාග 2019.06.04 දින සිට මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ දී පැවැත්වේ.

එම විභාගයේ දෙමළ I මට්ටම (පළමු මට්ටම),II මට්ටම(දෙවන මට්ටම),III මට්ටම(තෙවන මට්ටම) සහ IV මට්ටම ( හතරවන මට්ටම)  වාචික පරීක්ෂණයේ ප්‍රවේශ පත්‍ර මේ වන විට තැපැල් කර ඇති අතර, විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර 2019.06.03(පළමු මට්ටම),2019.06.06(දෙවන මට්ටම),2019.06.19(තෙවන මට්ට්ම සහ හතරවන මට්ටම) දිනවන විටත්  නොලැබුන හොත් පහත සඳහන්ව ඇති අයදුම්කරුවන්ගේ නම් ලැයිස්තුවේ නම් සදහන්ව ඇත්නම් ප්‍රවේශ පත්‍ර ආකෘතිය සම්පුර්ණ කොට අත්සන සහතික කරගෙන වාචික පරීක්ෂණය සඳහා සහභාගී විය හැක.

අයදුම්කරුවන්ගේ ලැයිස්තුව- TAMIL

                                        Level 1-Download List

                                        Level II- Download List 

                                                      Download List 2

                                        Level III-Download List 1

                                                      Download List2

                                        Level IV-Download List

                                         SINHALA- LEVEL I- Download List 

                                                           LEVEL II-Download List 1---List 2

                                                           LEVEL III-Download List 1---List 2

                                                           LEVEL IV-Download List 1

ප්‍රවේශ පත්‍ර ආකෘතිය-Download

விசேட அறிவித்தல்

பொது நிர்வாக சுற்றறிக்கை இலக்கம் 1/2014 பிரகாரம் 2019.02.25 ஆம் திகதி முதல் 2019.05.10 ஆம் திகதி வரை அரசகரும மொழித் தேர்ச்சிப் பரீட்சைக்கு விண்ணப்பித்த விண்ணப்பதாரிகளுக்கான அரசகரும மொழித் தேர்ச்சிப் பரீட்சையானது 2019.06.04 ஆம் திகதி முதல் இத் திணைக்களத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

குறித்த பரீட்சையின் தமிழ் மட்டம் I  (முதலாம் மட்டம்), மட்டம் II (இரண்டாம் மட்டம்),  மட்டம் III (மூன்றாம் மட்டம்) மற்றும் மட்டம் IV (நான்காம் மட்டம்) ஆகியவற்றுக்கான வாய்மூலப் பரீட்சைக்குரிய அனுமதி அட்டைகள் தற்போது தபாலில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன என்பதுடன், 2019.06.03(முதலாம் மட்டம்) ஆம் திகதி வரையிலும் 2019.06.06 (இரண்டாம் மட்டம்) ஆம் திகதி, 2019.06.19 (மூன்றாம் மட்டம் மற்றும் நான்காம் மட்டம்) திகதி வரையிலும்  பரீட்சை அனுமதி அட்டைகள் கிடைக்கப் பெறாவிடின், சிங்களம் மட்டம் I (முதலாம் மட்டம்), மட்டம் II (இரண்டாம் மட்டம்), மட்டம் III (மூன்றாம் மட்டம்) மற்றும் மட்டம் IV (நான்காம் மட்டம்) ஆகியவற்றுக்கான அனுமதி அட்டைகள் 2019.06.20 ஆம் திகதி  வரையிலும் கிடைக்கா விடின், பின்வரும் விண்ணப்பதாரிகள் பெயர்ப் பட்டியலில் உங்களது பெயர் காணப்படுகிறதா என்பதை உறுதி செய்து கொண்டு, மாதிரி அனுமதி அட்டையைப் பூர்த்தி செய்து, ஒப்பத்தை உறுதிப்படுத்தி, வாய்மூலப் பரீட்சைக்குத் தோற்ற முடியும்.

 விண்ணப்பதாரிகள் பெயர்ப் பட்டியல் -Tamil

                                                                       Level 1-Download List                                                                       

                                                                       Level IIDownload List 

                                                                                     Download List 2

                                                                        Level III-Download List 1

                                                                                     Download List2

                                                                    Level IV-Download List

                                         SINHALA- LEVEL I- Download List 

                                                           LEVEL II-Download List 1---List 2

                                                           LEVEL III-Download List 1---List 2

                                                           LEVEL IV-Download List 1

 மாதிரி அனுமதி அட்டை-Download

 

 

 

2019.03.15 දින සිට 20149.04.10 දින දක්වා පවත්වනු ලැබූ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතා වාචික පරීක්ෂණය (සිංහල/දෙමළ i,ii,iii,iv) අසමත් විභාග අපේක්ෂකයින් සඳහා නැවත කථන පරීක්ෂණය 2019 මැයි 30,31 සහ ජුනි 03 යන දිනයන්හි මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ දී පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.

මීට අදාළ විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර මේ වන විට පෞද්ගලිකව තැපැල් කර ඇති අතර, විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර 2019.05.28 දිනවන විටත් නොලැබුනහොත් පහත සඳහන් දුරකථන අංක මගින් විමසන්න.

දුරකථන අංක - 0112 889506/ 0112 865428

 

2019.03.15 ஆம் திகதி முதல் 2019.04.10 ஆம் திகதி வரை நடாத்தப்பட்ட அரசகரும மொழித் தேர்ச்சி வாய்மூலப் பரீட்சையில் (சிங்களம்/தமிழ் I,II,III,IV) சித்தியடையாத பரீட்சார்த்திகளுக்கான வாய்மூலப் பரீட்சையை மீண்டும் 2019.05.30,31 மற்றும் ஜூன் 03 ஆம் திகதிகளில் இத் திணைக்களத்தில் நடாத்துவதற்கு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

இதற்கான பரீட்சை அனுமதி அட்டையானது ஏற்கனவே தனிப்பட்ட முறையில் தபால் மூலம் அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளதோடு பரீட்சை அனுமதி அட்டைகள் கிடைக்காமை தொடர்பாக 2019.05.28 ஆம் திகதிக்குப் பின்னர் கீழ் குறித்த தொலைபேசி இலக்கங்கள் ஊடாக தொடர்பு கொண்டு விசாரிக்கவும்.

தொலைபேசி இலக்கம் – 0112  889506 / 0112 865428

 

 

 Application-  Sinhala

                      Tamil

                      English

                     

 

Download Results-2018