රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 2020.10.06 දින සිට 2020.11.04 දින දක්වා පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබූ සියලුම මට්ටම්වලට අදාළ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතා වාචික පරීක්ෂණ සහ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පවත්වනු ලබන සියලුම භාෂා පාඨමාලා දින නියමයක් නොමැතිව කල් දමා ඇත. පැවැත්වෙන දිනයන් පසුව දැනුම් දෙනු ලැබේ.

அரசகரும மொழிகள் திணைக்களத்தினால் 2020.10.06 ஆம் திகதி தொடக்கம் 2020.11.04 ஆம் திகதி வரை நடைபெறவிருந்த சகல மட்டங்களுக்குமான அரசகரும மொழித்தேர்ச்சி வாய்மூலப் பரீட்சையும், திணைக்களத்தினால் நடாத்தப்படும் சகல மொழி குறித்த பாடநெறிகளும் கால வரையறையின்றி பிற்போடப்பட்டுள்ளன. பரீட்சை மற்றும் பாடநெறிகள் மீள நடைபெறும் தினங்கள் குறித்து பின்னர் அறிவிக்கப்படும்.

The Oral Test of Official Languages Proficiency relevant to all levels scheduled to be from 06.10.2020 to 04.11.2020 and all other language courses conducted by the Department of Official Languages are postponed with no fix date The new dates will be notified later

 

සියලුම විභාග අපේක්ෂකයින් වෙත, சகல பரீட்சார்த்திகளுக்கும்,

සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සඳහා උපදෙස් : சுகாதாரப் பாதுகாப்பு ஆலோசனைகள் :

 1. සියලුම විභාග අපේක්ෂකයින් විසින් சகல பரீட்சார்த்திகளுக்கும்,
 • මුඛ ආවරණ පැළඳ සිටිය යුතුය. முகக் கவசம் அணிதல் வேண்டும்.
 • මෙම දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රයට ඇතුලුවීමේ දී විෂබීජ නාශක දියර හෝ සබන් යොදා දෑත් පිරිසිදු කර ගත යුතුය. இத் திணைக்கள வளாகத்தினுள் நுழைகையில் நுண்கிருமிகளை அழிக்கும் திரவம் அல்லது சவர்க்காரம் பூசிக் கைகளை சுத்தப்படுத்தல் வேண்டும்.
 • පුද්ගලයින් අතර මීටරයක පරතරය පවත්වා ගත යුතුය. ஒவ்வொருவருக்கும் இடையில் ஒரு மீற்றர் இடைவெளியைப் பேணுதல் வேண்டும்
 • ඔබට උණ, කැස්ස, සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව හෝ එවැනි රෝග ලක්ෂණ ඇත්නම් පැමිණීමෙන් වළකින්න. உங்களுக்கு காய்ச்சல், இருமல், தடிமன் போன்ற நோய் அறிகுறிகள் இருப்பின் சமுகமளிக்க வேண்டாம்.
 • කොවිඩ්-19 වැළඳී සිටි පුද්ගල‌ෙයකු හෝ නිරෝධායනය වු අයෙකු නම් මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකගේ නිර්දේශය රැගෙන ආ යුතුය. கொவிட் 19 தொற்றுக்குள்ளாகி இருந்த நபர் அல்லது தனிமைப்படுத்தலில் இருந்த நபராயின் பொது சுகாதார பரிசோதகரின் சிபாரிசினைக் கொண்டு வருதல் வேண்டும்.
 • සීමිත ඉඩ පහසුකම් පවතින කාර්යාලයක් බැවින් විභාග අපේක්ෂකයා සමඟ වෙනත් පිරිස් පැමිණීමෙන් වළකින ලෙස කාරුණිකව දන්වමි. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් විභාග අපේක්ෂකයා පමණක් මෙම දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රයට ඇතුළත් කර ගනු ලැබේ. இத்திணைக்களத்தில் இடவசதிகள் குறிப்பிட்டளவிலேயே காணப்படுவதால் பரீட்சார்த்தி தவிர்ந்த ஏனையவர்கள் வருகை தருவதால் அவர்களுக்கு வசதியின்மைகள் காணப்படுமென்பதை தயவுடன் அறியத் தருகிறேன். பாதுகாப்பு நிலைமைக் கருதி பரீட்சார்த்தி மட்டும் இத் திணைக்களத்தினுள் பிரவேசித்தல் வேண்டும்.
 1. පිළිතුරු ලිවීම සඳහා අනිවාර්යයෙන් නිල් පෑනක් රැගෙන ආ යුතුය. விடையளிப்பதற்கு நீல நிறப் பேனையைக் கொண்டு வருதல் வேண்டும்
 1. සෞඛ්‍ය ‌ෙවෙද්‍ය නිලධාරින්ගේ උපදෙස් හා අධීක්ෂණය යටතේ අදාළ පරීක්ෂණයන් පැවැත්වෙන බැවින් ඔබ විසින් ඒ සඳහා සහයෝගය ලබා දිය යුතුය. சுகாதார வைத்திய உத்தியோகத்தரின் அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் மேற்பார்வையின் கீழ் குறித்த பரீட்சை நடைபெறுவதால் தங்களது ஒத்துழைப்பினை வழங்குதல் வேண்டும்.

විභාගය සඳහා උපදෙස් : பரீட்சைக்கான அறிவுறுத்தல்கள் :

 1. 1ප්‍රවේශ පත්‍රයේ අත්සන සහතික කිරීම- තමා සේවය කරනආයතනයේ ප්‍රධානියා විසින්‍ හෝ ආයතන ප්‍රධානියා බලය පවරන ලද නිලධරයකු විසින් හෝ සහතික කර නිල මුද්‍රාව තැබිය යුතුය. සාමදාන විනිසුරුවන් හෝ වෙනත් අය අත්සන සහතික කිරීම වලංගු නොවේ. பரீட்சை அனுமதிப் பத்திரத்தில் கையொப்பத்தினை உறுதிப்படுத்தல் - நீங்கள் சேவையாற்றும் நிறுவனத் தலைவரினால் அல்லது நிறுவனத் தலைவரினால் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட உத்தியோகத்தரினால் சான்றுப்படுத்தப்பட்டு பதவி முத்திரையிடப்படல் வேண்டும். சமாதான நீதவான் அல்லது வேறு கையொப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது.
 2. ශ්‍රවණ කුසලතා පරීක්ෂණය සඳහා මෙම දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණෙන දින ඔබට ලබා දී ඇති වේලාවට බිම් මහලේ ලියාපදිංචි කිරීමේ ස්ථානය වෙත පැමිණීම අනිවාර්ය වන අතර, එහිදී පහත සඳහන් ලේඛන ඉදිරිපත් කළ යුතුය. செவிமடுத்தல் திறன் பரீட்சைக்குத் தோற்றும் பரீட்சார்த்திகள், தமக்குரிய நேரத்தில் கீழ்மாடியில் பதிவு செய்யும் இடத்திற்கு செல்வது கட்டாயமாவதோடு, அங்கு பின்வரும் ஆவணங்களை சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.
  1. මුදල් ගෙවූ කුවිතාන්සියේ මුල් පිටපත (ඡායා පිටපත භාරගනු නොලැබේ). பரீட்சைக் கட்டணம் செலுத்திய பற்றுச்சீட்டு (நிழற்பிரதி ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது)
  2. රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතා ලිඛිත විභාගය සමත් ප්‍රතිඵල ලේඛනයේ සහතික කළ පිටපතක්/ අ.පො.ස. (සා.පෙළ) පළමු බස හෝ අ.පො.ස. (සා.පෙළ) දෙවන බස සමත් ප්‍රතිඵල ලේඛනයේ සහතික කළ පිටපතක්. அரசகரும மொழித் தேர்ச்சி எழுத்துப் பரீட்சையில் சித்தியடைந்த பெறுபேற்றுச் சான்றிதழின் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதி)/ க.பொ.த (சா.த) முதலாம் மொழி அல்லது க.பொ.த (சா.த) இரண்டாம் மொழித்தேர்ச்சிக்கான பெறுபேற்றுச் சான்றிதழின் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதி.

III. ජාතික හැඳුනුම්පත / වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය හෝ  රියදුරු බලපත්‍රය. (රාජකාරි හැඳුනුම්පත හෝ වෙනත් හැඳුනුම්පත් පිළිගනු නොලැබේ.)  தேசிய அடையாள அட்டை/ செல்லுபடியான கடவுச்சீட்டு அல்லது சாரதி அனுமதி பத்திரம். (பணி தொடர்பான அடையாள அட்டை அல்லது வேறு அடையாள அட்டைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது)                      

 1. අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීම සඳහා ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලේඛනයේ සහ විභාග ප්‍රවේශ පත්‍රයේ සඳහන් නමෙහි හෝ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකයේ වෙනසක් තිබේ නම්, නිවැරදි නම හෝ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ඇතුළත් කරආයතන ප්‍රධානියාගේ අත්සනින් හෝ ආයතන ප්‍රධානියා විසින් බලය පවරන ලද නිලධරයකු විසින් හෝ අත්සන් කරන ලද හා නිලමුද්‍රාව තබන ලද ලිපියක් හා අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීමට ඉදිරිපත් කරන ලේඛනයේ ඡායා පිටපතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුවේஆளடையாளத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்கு தங்களால் சமர்ப்பிக்கப்படும் ஆவணத்தில் அல்லது பரீட்சை அனுமதி பத்திரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள பெயரில் அல்லது தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கத்தில் மாற்றம் இருப்பின், சரியான பெயர் அல்லது தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கத்தை குறிப்பிட்டு நிறுவனத் தலைவரின் கையொப்பத்துடன் அல்லது நிறுவனத் தலைவரினால் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ள உத்தியோகத்தரின் கையொப்பத்துடன் பதவி முத்திரையிடப்பட்ட கடிதமொன்றை அல்லது தேசிய அடையாள அட்டையின் பிரதியொன்றை சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.
 1. ඉහත සඳහන්ලිපි ලේඛන එකක් හෝ එදිනට ඉදිරිපත් කිරීමට අපොහොසත් වන්නේ නම් ඔබට විභාගය සඳහා පෙනී සිටීමට අවස්ථාව නොලැබේ. අදාළ ලේඛන පසුව ඉදිරිපත් කිරීමේ පදනම මත හෝ විභාගයට පෙනී සිටීමට අවස්ථාව ලබා දෙනු නොලැබේ. மேற்குறிப்பிட்ட ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படாவிடில் உங்களுக்கு பரீட்சைக்குத் தோற்ற முடியாது. குறித்த  ஆவணங்களை பரீட்சைக்குப் பின் சமர்ப்பிக்கும் நோக்குடன் பரீட்சைக்குத் தோற்ற முடியாது.
 2. කිසිදු හේතුවක් නිසා ඔබට ලබා දී ඇතිදිනය සහ වේලාව වෙනස් කරනු නොලැබේ. எந்தவொரு காரணத்தினாலும் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும் திகதி மற்றும் நேரம் மாற்றஞ் செய்யப்பட மாட்டாது.
 3. රජයේ ආයතනයකට ගැලපෙන ඇඳුමකින් සැරසී පැමිණිය යුතුය. அரச நிறுவனத்திற்குப் பொருத்தமான உடையில் சமுகமளித்தல் வேண்டும். 

 රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතා වාචික පරීක්ෂණය සඳහා  මෙතෙක් අයදුම්පත් නොලැබුණු  අයදුම්කරුවන් මෙහි පළ කර ඇති නම් ලයිස්තුවේ නම සඳහන් වේ නම් පමණක්, අදාළ දින නියමිත වේලාවට පහත දැක්වෙන අයදුම්පත බාගත කර නියමිත පරිදි සම්පූර්ණ කර ( විභාග අපේක්ෂකයන් වෙත  දී ඇති උපදෙස් කෙරෙහිද ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්න) රැගෙන ආ යුතුය. இதுவரையில் அரசகரும மொழித்தேர்ச்சி வாய்மூலப் பரீட்சைக்கான அனுமதிபத்திரம் கிடைக்கப்பெறாத விண்ணப்பதாரிகள் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள  பெயர்ப் பட்டியலில் பெயர் இருப்பின் மாத்திரம், உரிய தினத்தில் குறித்த நேரத்திற்கு கீழே தரப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பிரதியெடுத்து உரியவாறு அதனை பூர்த்தி செய்து பரீட்சைக்கு சமுகமளிக்கவும். (பரீட்சார்த்திகள் தரப்பட்டுள்ள பரீட்சை அறிவுறுத்தல்களை கவனிக்கவும்)

DOWNLOAD  --   Admission  

TAMIL L I

LIST 1   // LIST 2

TAMIL L II

LIST 1   // LIST 2

TAMIL L III

LIST 1  // LIST 2

TAMIL L IV

LIST 1  

SINHALA LI

LIST 1  

SINHALA LII

LIST 1   // LIST 2

SINHALA LIII

LIST 1   // LIST 2

SINHALA LIV

LIST 1   

 

 

 
 
 

 අනුපිටපත් ලබා ගැනීම සහ ප්‍රතිඵල සටහන්වල නම් සංශෝධනය කිරීමේ දී ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය/பெறுபேற்றுச் சான்றிதழ் பிரதிகளைப் பெற்றுக்கொள்ளல் மற்றும் பெறுபேற்றுச் சான்றிதழ்களில் பெயர்களை திருத்துகையில் செயல்பட வேண்டிய முறை

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතා විභාග සමත්වන්නන් වෙනුවෙන් රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද ප්‍රතිඵල සටහන්,ප්‍රතිඵල සටහන්ලාභීන් අතින් අස්ථාන ගත වුවහොත් ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම පරිදි අනුපිටපතක් නිකුත් කරනු ලැබේ. තවද වෙබ් අඩවිය හරහා විභාගයට අයදුම් කරන අවස්ථාවල දී විභාග අපේක්ෂකයන් අතින් සිදුවන වැරදි හේතුවෙන් ප්‍රතිඵල සටහන්ලාභින්ගේ නම් සංශෝධනය කිරීමට සිදු වේ.එවැනි අවශ්‍යතා සහිත නිලධාරීන් පහත ක්‍රමවේදය අනුගමනය කරන මෙන් දන්වමි.அரசகரும மொழித்தேர்ச்சிப் பரீட்சையில் சித்தியடைந்தோருக்காக அரசகரும மொழிகள் திணைக்களத்தினால் வழங்கப்படும் பெறுபேற்றுச் சான்றிதழ்கள், அச் சான்றிதழ் உரிமையாளரால் காணாமல் ஆக்கப்பட்டிருப்பின், அவரின் வேண்டுகோளின் படி, சான்றிதழின் பிரதியொன்று வழங்கப்படும். மேலும், இணையத்தளம் ஊடாக பரீட்சைக்கு விண்ணப்பிக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் பரீட்சார்த்திகள் இழைக்கும் தவறினால் சான்றிதழ்களில் பெயர்களைத் திருத்தஞ் செய்யவேண்டியுள்ளன. அவ்வாறான தேவைப்பாடுடைய உத்தியோகத்தர்கள் பின்வரும் முறைகளை பின்பற்றவும்.

 1. අනුපිටපත් ලබා ගැනීම/பிரதிகளைப் பெற்றுக் கொள்ளல்.

1.1       මෙම වෙබ් අඩවියේ දක්වා ඇති අනුපිටපත් ලබාගැනීමේ ආකෘතිය මුද්‍රණය කර අදාළ තොරතුරු සම්පූර්ණ කළ යුතු ය. இவ் இணையத்தளத்தில் உள்ள பிரதியைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கான படிவத்தை பிரதி எடுத்து உரிய தகவல்களைப் பூர்த்தி செய்தல் வேண்டும்.

1.2       අනුපිටපතක් ලබා ගැනීම සඳහා රු. 500.00 ක මුදලක් ගෙවිය යුතු අතර එම මුදල රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරිස් ජනරාල් නමින් රාජගිරිය ලංකා බැංකුවේ 7041541ගිණුමට බැර කළ යුතු ය.பிரதியொன்றைப் பெற்றுக் கொள்வதற்காக ரூ. 500.00 இனை அரசகரும மொழிகள் ஆணையாளர் நாயகத்தின், இலங்கை வங்கி - ராஜகிரிய கிளை, 7041541 என்ற கணக்கிலக்கத்திற்கு வரவு வைத்தல் வேண்டும்.

1.3       මුදල් ගෙවීම් කිරීමේ දී අදාළ මුදල් තැන්පතු කුවිතාන්සියේ ගෙවීම් විස්තරයෙහි “R/S COPY” (Result Schedule copy) යන කෙටි යෙදුම සඳහන් කරමින් ගෙවීම් සිදු කර බැංකු රිසිට්පතක් ලබා ගත යුතු ය.பணம் செலுத்துகையில் உரிய பணம் செலுத்திய பற்றுச் சீட்டில் “R/S COPY” (Result Schedule Copy) என்று குறிப்பிட்டு பணம் செலுத்திய பற்றுச்சீட்டினைப் பெற்றுக்கொள்ளுதல் வேண்டும்.

1.4       මුද්‍රණය කර සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම් පත්‍රයෙහිමුදල් ගෙවූ රිසිට්පත නොගැලවෙන සේ අමුණා ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් පහත ලිපිනයට එවිය යුතු ය.(අයදුම් පත්‍රයෙහි හා මුදල් ගෙවූ රිසිට්පතෙහිඡායා පිටපතක් සහ ලිපිය ලියාපදිංචි කළ කුවිතාන්සිය සුරැකිව තබා ගන්නා මෙන් කාරුණිකව දන්වමි.)பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவத்தில் பணம் செலுத்திய பற்றுச்சீட்டினை கழறாதவாறு ஒட்டி பதிவுத் தபாலில் பின்வரும் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். (விண்ணப்பப் படிவத்தின் மற்றும் பணம் செலுத்திய பற்றுச்சீட்டின் பிரதியையும், பதிவுத் தபாலின் பற்றுச் சீட்டையும் கவனமாக வைத்துக் கொள்ளவும்)
                                 

2.නම් සංශෝධනය කිරීම/பெயரில் திருத்தஞ் செய்தல்.

2.1       මෙම වෙබ් අඩවියේ පළ කර ඇති නම් සංශෝධනයට අදාළ ආකෘතිය මුද්‍රණය කර අදාළ තොරතුරු සම්පූර්ණ කළ යුතු ය. இவ் இணையத்தளத்தில் காணப்படும் பெயர் திருத்தத்திற்கான படிவத்தை பிரதி எடுத்து உரிய தகவல்களை பூர்த்தி செய்தல் வேண்டும்.

2.2       ප්‍රතිඵල සටහනක නම සංශෝධනය සඳහා රු 500.00 ක මුදලක් අය කරනු ලබන අතර එම මුදල් රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරිස් ජනරාල් නමින් රාජගිරිය ලංකා බැංකුවේ 7041541 ගිණුමට බැර කළ යුතු ය. பெறுபேற்றுச் சான்றிதழில் பெயர் திருத்தத்திற்காக ரூ. 500.00 இனை அரசகரும மொழிகள் ஆணையாளர் நாயகத்தின், இலங்கை வங்கி - ராஜகிரிய கிளை, 7041541 என்ற கணக்கிலக்கத்திற்கு வரவு வைத்தல் வேண்டும்.

2.3       මුදල් ගෙවීම් කිරීමේ දී අදාළ මුදල් තැන්පතු කුවිතාන්සියේ ගෙවීම් විස්තරයෙහි “R/S COPY” (Result Schedule copy) යන කෙටි යෙදුම සඳහන් කරමින් ගෙවීම් සිදු කර බැංකු රිසිට්පතක් ලබා ගත යුතු ය. பணம் செலுத்துகையில் உரிய பணம் செலுத்திய பற்றுச் சீட்டில் “R/S COPY” (Result Schedule Copy) என்று குறிப்பிட்டு பணம் செலுத்திய பற்றுச்சீட்டினைப் பெற்றுக்கொள்ளுதல் வேண்டும்.

2.4       සම්පූර්ණ කරන අයදුම්පත හා මුදල් ගෙවීමේ රිසිට්පත සමඟ ඔබ වෙත නිකුත් කර ඇති ප්‍රතිඵල සටහන ( මුල් පිටපත) හා නම් සංශෝධනය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය පහත සඳහන් ලේඛන සමඟ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත එවිය යුතු ය. பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம் மற்றும் பணம் செலுத்திய பற்றுச்சீட்டுடன் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள பெறுபேற்றுச் சான்றிதழ் (மூலப்பிரதி) மற்றும் பெயரைத் திருத்தஞ் செய்வதற்குத் தேவையான பின்வரும் ஆவணங்களுடன் திணைக்களத்திற்கு அனுப்பி வைத்தல் வேண்டும்.

2.4.1    ජාතික හැදුනුම්පතෙහි සහතික කරන ලද ඡායා පිටපතක්  ආයතන ප්‍රධානියා විසින් සහතික කර එවිය යුතු ය. தேசிய அடையாளஅட்டையின் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிரதியொன்றை நிறுவனத் தலைவரினால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டு அனுப்புதல் வேண்டும்.

2.4.2    නමෙහි වෙනස සම්බන්ධයෙන් ලබා ගන්නා ලද දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් பெயரின் மாற்றம் தொடர்பில் பெற்றுக் கொள்ளப்படும் சத்தியக் கடதாசி.

2.4.3    ආයතන ප්‍රධානියා විසින් සහතික කරන ලද කාර්යාලීය හැදුනුම්පතෙහි ඡායා පිටපතක්. நிறுவனத்தலைவரினால் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட அலுவலக அடையாள அட்டையின் பிரதி

2.5       ඉහත සියලු ඇමුණුම් නොගැලවෙන පරිදි අමුණා පහත ලිපිනයට එවිය යුතු ය.

(ප්‍රතිඵල සටහනහා මුදල් ගෙවූ රිසිට්පතෙහි ඡායා පිටපතක් සහ ලිපිය ලියාපදිංචි කළ කුවිතාන්සිය සුරැකිව තබා ගන්නා මෙන් කාරුණිකව දන්වමි.) மேற்குறித்த அனைத்து இணைப்புக்களையும் கழறாதவாறு இணைத்து பதிவுத் தபாலில் பின்வரும் முகவரிக்கு அனுப்பி வைத்தல் வேண்டும். (பெறுபேற்றுச் சான்றிதழ், பணம் செலுத்திய பற்றுச்சீட்டின் பிரதி மற்றும் பதிவுத் தபாலின் பற்றுச்சீட்டினைக் கவனமாக வைத்துக் கொள்ளவும்.)

Download Application 

Duplicate Copy

Name changes

  රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරිස් ජනරාල්,அரசகரும மொழிகள் ஆணையாளர் நாயகம், 

  රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව,அரசகரும மொழிகள் திணைக்களம், 

  341/7,  කෝට්ටේ පාර,கோட்டே வீதி, 

  රාජගිරිය.ராஜகிரிய

 

 

Download Application-2020 

Sinhala

Download

Tamil

Download

English

Download

Download Result-2019                  

Download Results-2018