සියලුම විභාග අපේක්ෂකයින් වෙත, சகல பரீட்சார்த்திகளுக்கும்,

2020 ඔක්කෝම්බර් මස පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු(2020 .01.01 දින සිට 2020 .07 31 දක්වා වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ අයදුම්කරුවන්ට) රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතා වාචික පරීක්ෂණයේ I මට්ටමට සහ II(දෙමළ) මට්ටමට  පමණක් අදාල වන පරීක්ෂණ 2021.02 23 දින සිට  2021.04.30 දක්වා පැවැත්වේ.II(සිංහල),iii,iv මට්ටම්වලට අදාළ අයදුම්කරුවන් සඳහා පරීක්ෂණ අ‍ප්‍රේල් මස 30න් පසු පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත.එම අයදුම්කරුවන් සඳහා ඉදිරියෙදී  ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කරනු ලබන අතර කාල සටහන ඉදිරියේදී වෙබ් අඩවියේ පළ කරනු ලැබේ.

2021.02 23 දින සිට 2021. 04 .30 දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතව ඇති I මට්ටමට සහ II(දෙමළ) මට්ටමට අදාල විභාගය සඳහා මෙතෙක් ප්‍රවේශ පත්‍ර  නොලැබුණු  අයදුම්කරුවන් මෙහි පළ කර ඇති නම් ලයිස්තුවේ නම සඳහන් වේ නම් පමණක්අදාළ දින නියමිත වේලාවට පහත දැක්වෙන අයදුම්පත බාගත කර නියමිත පරිදි සම්පූර්ණ කර  රැගෙන ආ යුතුය.

Download -Level I( List1   List2

                 Level II( List )

Admission-Download

2020 அக்டோபர் மாதம் நடைபெறவிருந்த (2020.01.01 ஆம் திகதி தொடக்கம் 2020.07.31 ஆம் திகதி வரை இணையத்தளத்தினூடாக விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு) அரசகரும மொழித்தேர்ச்சி வாய்மூலப் பரீட்சையானது 2021.02.23 ஆம் திகதியிலிருந்து 2021.04.30 ஆம் திகதி வரை முதலாம் மட்டம் மற்றும் இரண்டாம் மட்ட (தமிழ்) விண்ணப்பதாரிகளுக்கு மாத்திரம் நடாத்தப்படவுள்ளது, II(சிங்களம்) III, IV ஆகிய மட்டங்களுக்கானப் பரீட்சைகள் 2021 ஏப்பிரல் 30 ஆம் திகதிக்குப் பின்னர் நடாத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இவ் விண்ணப்பதாரிகளுக்கான பரீட்சை அனுமதிப்பத்திரம் பின்னர் அனுப்பிவைக்கப்படுவதோடு, பரீட்சைக்கான நேரசூசி இணையத்தளத்தில் வெளியிடப்படும்.

2021.02.23 ஆம் திகதி தொடக்கம் 2021.04.30 ஆம் திகதி வரை நடைபெறவுள்ள முதலாம் மட்டம் மற்றும் இரண்டாம் மட்ட (தமிழ்) அரசகரும மொழித்தேர்ச்சி வாய்மூலப் பரீட்சைக்கு இதுவரையில் அனுமதிப் பத்திரம் கிடைக்கப்பெறாத விண்ணப்பதாரிகள் இங்கு வெளியிடப்பட்டுள்ள  பெயர்ப் பட்டியலில் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பரீட்சார்த்திகள் மாத்திரம், உரிய தினத்தில் குறித்த நேரத்திற்கு கீழே தரப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பிரதியெடுத்து உரியவாறு அதனைப் பூர்த்தி செய்து பரீட்சைக்குச் சமுகமளிக்கவும்.

Download  Level I(  List1,     List 2 )

                  Level II( List )

Admission-Download

විභාග අපේක්ෂකයන් වෙත පහත දී ඇති උපදෙස් කෙරෙහිද ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්න பரீட்சார்த்திகள் கீழே தரப்பட்டுள்ள  அறிவுறுத்தல்கள் குறித்து  கவனம் செலுத்தவும். 

සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සඳහා උපදෙස් : சுகாதாரப் பாதுகாப்பு ஆலோசனைகள் :

  1. සියලුම විභාග අපේක්ෂකයින් විසින් சகல பரீட்சார்த்திகளுக்கும்,
  • මුඛ ආවරණ පැළඳ සිටිය යුතුය. முகக் கவசம் அணிதல் வேண்டும்.
  • මෙම දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රයට ඇතුලුවීමේ දී විෂබීජ නාශක දියර හෝ සබන් යොදා දෑත් පිරිසිදු කර ගත යුතුය. இத் திணைக்கள வளாகத்தினுள் நுழைகையில் நுண்கிருமிகளை அழிக்கும் திரவம் அல்லது சவர்க்காரம் பூசிக் கைகளை சுத்தப்படுத்தல் வேண்டும்.
  • පුද්ගලයින් අතර මීටරයක පරතරය පවත්වා ගත යුතුය. ஒவ்வொருவருக்கும் இடையில் ஒரு மீற்றர் இடைவெளியைப் பேணுதல் வேண்டும்
  • ඔබට උණ, කැස්ස, සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව හෝ එවැනි රෝග ලක්ෂණ ඇත්නම් පැමිණීමෙන් වළකින්න. உங்களுக்கு காய்ச்சல், இருமல், தடிமன் போன்ற நோய் அறிகுறிகள் இருப்பின் சமுகமளிக்க வேண்டாம்.
  • කොවිඩ්-19 වැළඳී සිටි පුද්ගල‌ෙයකු හෝ නිරෝධායනය වු අයෙකු නම් මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකගේ නිර්දේශය රැගෙන ආ යුතුය. கொவிட் 19 தொற்றுக்குள்ளாகி இருந்த நபர் அல்லது தனிமைப்படுத்தலில் இருந்த நபராயின் பொது சுகாதார பரிசோதகரின் சிபாரிசினைக் கொண்டு வருதல் வேண்டும்.
  • සීමිත ඉඩ පහසුකම් පවතින කාර්යාලයක් බැවින් විභාග අපේක්ෂකයා සමඟ වෙනත් පිරිස් පැමිණීමෙන් වළකින ලෙස කාරුණිකව දන්වමි. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් විභාග අපේක්ෂකයා පමණක් මෙම දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රයට ඇතුළත් කර ගනු ලැබේ. இத்திணைக்களத்தில் இடவசதிகள் குறிப்பிட்டளவிலேயே காணப்படுவதால் பரீட்சார்த்தி தவிர்ந்த ஏனையவர்கள் வருகை தருவதால் அவர்களுக்கு வசதியின்மைகள் காணப்படுமென்பதை தயவுடன் அறியத் தருகிறேன். சுகாதாரப் பாதுகாப்பு நிலைமைக் கருதி பரீட்சார்த்தி மட்டும் இத் திணைக்களத்தினுள் பிரவேசித்தல் வேண்டும்.
  1. පිළිතුරු ලිවීම සඳහා අනිවාර්යයෙන් නිල් පෑනක් රැගෙන ආ යුතුය. விடையளிப்பதற்கு நீல நிறப் பேனையைக் கொண்டு வருதல் வேண்டும்.
  2. සෞඛ්‍ය ‌වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ උපදෙස් හා අධීක්ෂණය යටතේ අදාළ පරීක්ෂණයන් පැවැත්වෙන බැවින් ඔබ විසින් ඒ සඳහා සහයෝගය ලබා දිය යුතුය. சுகாதார வைத்திய அதிகாரியின் அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் மேற்பார்வையின் கீழ் குறித்த பரீட்சை நடைபெறுவதால் தங்களது ஒத்துழைப்பினை வழங்குதல் வேண்டும்.

 

 

 
 

 අනුපිටපත් ලබා ගැනීම සහ ප්‍රතිඵල සටහන්වල නම් සංශෝධනය කිරීමේ දී ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය/பெறுபேற்றுச் சான்றிதழ் பிரதிகளைப் பெற்றுக்கொள்ளல் மற்றும் பெறுபேற்றுச் சான்றிதழ்களில் பெயர்களை திருத்துகையில் செயல்பட வேண்டிய முறை

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතා විභාග සමත්වන්නන් වෙනුවෙන් රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද ප්‍රතිඵල සටහන්,ප්‍රතිඵල සටහන්ලාභීන් අතින් අස්ථාන ගත වුවහොත් ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම පරිදි අනුපිටපතක් නිකුත් කරනු ලැබේ. තවද වෙබ් අඩවිය හරහා විභාගයට අයදුම් කරන අවස්ථාවල දී විභාග අපේක්ෂකයන් අතින් සිදුවන වැරදි හේතුවෙන් ප්‍රතිඵල සටහන්ලාභින්ගේ නම් සංශෝධනය කිරීමට සිදු වේ.එවැනි අවශ්‍යතා සහිත නිලධාරීන් පහත ක්‍රමවේදය අනුගමනය කරන මෙන් දන්වමි.அரசகரும மொழித்தேர்ச்சிப் பரீட்சையில் சித்தியடைந்தோருக்காக அரசகரும மொழிகள் திணைக்களத்தினால் வழங்கப்படும் பெறுபேற்றுச் சான்றிதழ்கள், அச் சான்றிதழ் உரிமையாளரால் காணாமல் ஆக்கப்பட்டிருப்பின், அவரின் வேண்டுகோளின் படி, சான்றிதழின் பிரதியொன்று வழங்கப்படும். மேலும், இணையத்தளம் ஊடாக பரீட்சைக்கு விண்ணப்பிக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் பரீட்சார்த்திகள் இழைக்கும் தவறினால் சான்றிதழ்களில் பெயர்களைத் திருத்தஞ் செய்யவேண்டியுள்ளன. அவ்வாறான தேவைப்பாடுடைய உத்தியோகத்தர்கள் பின்வரும் முறைகளை பின்பற்றவும்.

  1. අනුපිටපත් ලබා ගැනීම/பிரதிகளைப் பெற்றுக் கொள்ளல்.

1.1       මෙම වෙබ් අඩවියේ දක්වා ඇති අනුපිටපත් ලබාගැනීමේ ආකෘතිය මුද්‍රණය කර අදාළ තොරතුරු සම්පූර්ණ කළ යුතු ය. இவ் இணையத்தளத்தில் உள்ள பிரதியைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கான படிவத்தை பிரதி எடுத்து உரிய தகவல்களைப் பூர்த்தி செய்தல் வேண்டும்.

1.2       අනුපිටපතක් ලබා ගැනීම සඳහා රු. 500.00 ක මුදලක් ගෙවිය යුතු අතර එම මුදල රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරිස් ජනරාල් නමින් රාජගිරිය ලංකා බැංකුවේ 7041541ගිණුමට බැර කළ යුතු ය.பிரதியொன்றைப் பெற்றுக் கொள்வதற்காக ரூ. 500.00 இனை அரசகரும மொழிகள் ஆணையாளர் நாயகத்தின், இலங்கை வங்கி - ராஜகிரிய கிளை, 7041541 என்ற கணக்கிலக்கத்திற்கு வரவு வைத்தல் வேண்டும்.

1.3       මුදල් ගෙවීම් කිරීමේ දී අදාළ මුදල් තැන්පතු කුවිතාන්සියේ ගෙවීම් විස්තරයෙහි “R/S COPY” (Result Schedule copy) යන කෙටි යෙදුම සඳහන් කරමින් ගෙවීම් සිදු කර බැංකු රිසිට්පතක් ලබා ගත යුතු ය.பணம் செலுத்துகையில் உரிய பணம் செலுத்திய பற்றுச் சீட்டில் “R/S COPY” (Result Schedule Copy) என்று குறிப்பிட்டு பணம் செலுத்திய பற்றுச்சீட்டினைப் பெற்றுக்கொள்ளுதல் வேண்டும்.

1.4       මුද්‍රණය කර සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම් පත්‍රයෙහිමුදල් ගෙවූ රිසිට්පත නොගැලවෙන සේ අමුණා ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් පහත ලිපිනයට එවිය යුතු ය.(අයදුම් පත්‍රයෙහි හා මුදල් ගෙවූ රිසිට්පතෙහිඡායා පිටපතක් සහ ලිපිය ලියාපදිංචි කළ කුවිතාන්සිය සුරැකිව තබා ගන්නා මෙන් කාරුණිකව දන්වමි.)பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவத்தில் பணம் செலுத்திய பற்றுச்சீட்டினை கழறாதவாறு ஒட்டி பதிவுத் தபாலில் பின்வரும் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். (விண்ணப்பப் படிவத்தின் மற்றும் பணம் செலுத்திய பற்றுச்சீட்டின் பிரதியையும், பதிவுத் தபாலின் பற்றுச் சீட்டையும் கவனமாக வைத்துக் கொள்ளவும்)
                                 

2.නම් සංශෝධනය කිරීම/பெயரில் திருத்தஞ் செய்தல்.

2.1       මෙම වෙබ් අඩවියේ පළ කර ඇති නම් සංශෝධනයට අදාළ ආකෘතිය මුද්‍රණය කර අදාළ තොරතුරු සම්පූර්ණ කළ යුතු ය. இவ் இணையத்தளத்தில் காணப்படும் பெயர் திருத்தத்திற்கான படிவத்தை பிரதி எடுத்து உரிய தகவல்களை பூர்த்தி செய்தல் வேண்டும்.

2.2       ප්‍රතිඵල සටහනක නම සංශෝධනය සඳහා රු 500.00 ක මුදලක් අය කරනු ලබන අතර එම මුදල් රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරිස් ජනරාල් නමින් රාජගිරිය ලංකා බැංකුවේ 7041541 ගිණුමට බැර කළ යුතු ය. பெறுபேற்றுச் சான்றிதழில் பெயர் திருத்தத்திற்காக ரூ. 500.00 இனை அரசகரும மொழிகள் ஆணையாளர் நாயகத்தின், இலங்கை வங்கி - ராஜகிரிய கிளை, 7041541 என்ற கணக்கிலக்கத்திற்கு வரவு வைத்தல் வேண்டும்.

2.3       මුදල් ගෙවීම් කිරීමේ දී අදාළ මුදල් තැන්පතු කුවිතාන්සියේ ගෙවීම් විස්තරයෙහි “R/S COPY” (Result Schedule copy) යන කෙටි යෙදුම සඳහන් කරමින් ගෙවීම් සිදු කර බැංකු රිසිට්පතක් ලබා ගත යුතු ය. பணம் செலுத்துகையில் உரிய பணம் செலுத்திய பற்றுச் சீட்டில் “R/S COPY” (Result Schedule Copy) என்று குறிப்பிட்டு பணம் செலுத்திய பற்றுச்சீட்டினைப் பெற்றுக்கொள்ளுதல் வேண்டும்.

2.4       සම්පූර්ණ කරන අයදුම්පත හා මුදල් ගෙවීමේ රිසිට්පත සමඟ ඔබ වෙත නිකුත් කර ඇති ප්‍රතිඵල සටහන ( මුල් පිටපත) හා නම් සංශෝධනය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය පහත සඳහන් ලේඛන සමඟ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත එවිය යුතු ය. பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம் மற்றும் பணம் செலுத்திய பற்றுச்சீட்டுடன் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள பெறுபேற்றுச் சான்றிதழ் (மூலப்பிரதி) மற்றும் பெயரைத் திருத்தஞ் செய்வதற்குத் தேவையான பின்வரும் ஆவணங்களுடன் திணைக்களத்திற்கு அனுப்பி வைத்தல் வேண்டும்.

2.4.1    ජාතික හැදුනුම්පතෙහි සහතික කරන ලද ඡායා පිටපතක්  ආයතන ප්‍රධානියා විසින් සහතික කර එවිය යුතු ය. தேசிய அடையாளஅட்டையின் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிரதியொன்றை நிறுவனத் தலைவரினால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டு அனுப்புதல் வேண்டும்.

2.4.2    නමෙහි වෙනස සම්බන්ධයෙන් ලබා ගන්නා ලද දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් பெயரின் மாற்றம் தொடர்பில் பெற்றுக் கொள்ளப்படும் சத்தியக் கடதாசி.

2.4.3    ආයතන ප්‍රධානියා විසින් සහතික කරන ලද කාර්යාලීය හැදුනුම්පතෙහි ඡායා පිටපතක්. நிறுவனத்தலைவரினால் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட அலுவலக அடையாள அட்டையின் பிரதி

2.5       ඉහත සියලු ඇමුණුම් නොගැලවෙන පරිදි අමුණා පහත ලිපිනයට එවිය යුතු ය.

(ප්‍රතිඵල සටහනහා මුදල් ගෙවූ රිසිට්පතෙහි ඡායා පිටපතක් සහ ලිපිය ලියාපදිංචි කළ කුවිතාන්සිය සුරැකිව තබා ගන්නා මෙන් කාරුණිකව දන්වමි.) மேற்குறித்த அனைத்து இணைப்புக்களையும் கழறாதவாறு இணைத்து பதிவுத் தபாலில் பின்வரும் முகவரிக்கு அனுப்பி வைத்தல் வேண்டும். (பெறுபேற்றுச் சான்றிதழ், பணம் செலுத்திய பற்றுச்சீட்டின் பிரதி மற்றும் பதிவுத் தபாலின் பற்றுச்சீட்டினைக் கவனமாக வைத்துக் கொள்ளவும்.)

Download Application 

Duplicate Copy

Name changes

  රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරිස් ජනරාල්,அரசகரும மொழிகள் ஆணையாளர் நாயகம், 

  රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව,அரசகரும மொழிகள் திணைக்களம், 

  341/7,  කෝට්ටේ පාර,கோட்டே வீதி, 

  රාජගිරිය.ராஜகிரிய