ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර

ලිඛිත පරීක්ෂණය

ලිඛිත පරීක්ෂණය ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර II වන කාණ්ඩය

සිංහල

දෙමළ

ලිඛිත පරීක්ෂණය - පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර 2007/2008

සිංහල

දෙමළ

ශ්‍රවණ නිපුණතා

ශ්‍රවණ නිපුණතා

මෙම කොටස සැකසෙමින් පවතී

කථන හා කියවීමේ නිපුණතා

කථන හා කියවීමේ නිපුණතා

මෙම කොටස සැකසෙමින් පවතී

භාෂා පරිවර්තක තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත සීමිත තරග විභාගය

විෂය නිර්දේශ

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතා සඳහා නව විෂය නිර්දේශය

ප්‍රතිඵල තහවුරු කිරීමට

මෙම කොටස සැකසෙමින් පවතී

ලියාපදිංචි උපදේශකවරුන්

මෙම කොටස සැකසෙමින් පවතී