රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් 2020.10.16 දිනැතිව  නිකුත් කරන ලද රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 18/2020 හි 8.1  ඡේදය ප්‍රකාරව රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 01/2014 හි විධිවිධාන අනුව තම අනෙක් රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතාව සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා ලිඛිත සුදුසකම් සපුරා ඇති නිලධාරීන්ට වාචික පරීක්ෂණයට පෙනී සිටීම සඳහා එක් අවස්ථාවක් ලබාදීමට කටයුතු සම්පාදනය කර ඇත.

 As per Section 8.1 of Public Administration Circular No. 18/2020 dated 16.10.2020 on the implementation of the Official Languages Policy, measures have been taken to provide the officers, who have so far satisfied only the requirement of the written test as per Public Administration Circular No. 01/2014, with one opportunity to satisfy the requirement of the oral test.

 

වැඩි විස්තර සඳහා පහත සඳහන් ඇමුණුම් කියවා බලන්න.For more details, pls refer to following attachment

 ඇමුණුම 1(Attachment)-සිංහල -Download

 ඇමුණුම 2(Attachment)-දෙමළ-Download

 ඇමුණුම 3(Attachment)-අයදුම්පත -- Application