2020.07.20 සහ 21 දෙදින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතා (නැවත) කථන පරීක්ෂණය 2020.08.20 සහ 21 දෙදින පැවැත්වේ.  ඒ අනුව 2020.07.20 දිනට නියමිත අයඳුම්කරුවන් 2020.08.20 ද 2020.08.21 දිනට නියමිත අයඳුම්කරුවන් 2020.08.21 දින ද ඔබ වෙත ඇති ප්‍රවේශ පත්‍රයේ වෙලාවට අනුව පැමිණෙන මෙන් දන්වමි. එසේම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කර පැමිණිය යුතු ය.

රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරිස් ජනරාල්

2020.07.20 மற்றும் 21 ஆம் திகதிகளில் நடாத்தப்படவிருந்த அரசகரும மொழித் தேர்ச்சிப் (மீள) பேச்சுப் பரீட்சையானது 2020.08.20 மற்றும் 21 ஆம் திகதிகளில் நடாத்தப்படும். அதன் படி 2020.07.20 ஆம் திகதியன்று பரீட்சைக்குத் தோற்றவிருந்த பரீட்சார்த்திகள் 2020.08.20 ஆம் திகதியும், தங்களிடம் காணப்படும் பரீட்சை அனுமதி அட்டையில் குறிப்பிட்டுள்ள நேரத்திற்கு பரீட்சைக்குத் தோற்றவும். அவ்வாறே பரீட்சைக்குத் தோற்றுகையில் சுகாதார பாதுகாப்பு முறைகளை பின்பற்றுதல் வேண்டும்.  

அரசகரும மொழிகள் ஆணையாளர் நாயகம்