රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 2020.07.20 සහ 21 දෙදින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතා වාචික (නැවත) පරීක්ෂණය තාවකාලිකව කල් දමා ඇත. නැවත පැවැත්වෙන දිනය වෙබ් අඩවියේ පළ කරනු ලැබේ. එදිනට ඔබ වෙත දැනට නිකුත් කර ඇති ප්‍රවේශ පත්‍රය භාවිත කළ හැකි බවත් දන්වමි.

රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරිස් ජනරාල්

அரசகரும மொழிகள் திணைக்களத்தினால் 2020/07/20 ஆம் மற்றும் 21 ஆம் திகதிகளில் நடைபெறவிருந்த வாய்மொழிப் பரீட்சைக்கான மீள் பரீட்சைகள் தற்காலிகமாக பிற்போடப்பட்டுள்ளன. மீள பரீட்சைகள் நடைபெறும் திகதி இணையத்தளத்தில் பிரசுரிக்கப்படும். குறித்த தினம் பரீட்சைக்காக வழங்கப்பட்ட பரீட்சை அனுமதிப்பத்திரத்தைப் பயன்படுத்த முடியும் என்பதை அறியத்தருகிறேன்.

அரசகரும மொழிகள் ஆணையாளர் நாயகம்