මැයි 11 සිට සැප්තැම්බර් 09 දක්වා අයඳුම් කර ඇති අයඳුම්කරුවන් අතරින් ඔක්තෝබර් විභාගය සඳහා කැඳවීම් නොලැබ ප්‍රතික්ෂේප වූ අයඳුම්කරුවන්ගේ නම් ලයිස්තුව පහත දක්වා ඇත. මෙම අයඳුම්කරුවන්ට නැවත අයඳුම් කරන ලෙස කාරුණිකව දන්වමි. 

Download List