2019.09.09 වන දින සිට  2019.12.31 දින දක්වා  රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතා වාචික පරීක්ෂණය සඳහා වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරන ලද අයදුම්කරුවන් සහ 2019.09.29 දින පැවැත්වූ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතා ලිඛිත පරීක්ෂණය සමත් අයදුම්කරුවන් සඳහා වාචික පරීක්ෂණය 2020.02.10  වන දින සිට රාජ්‍ය භාෂා  දෙපාර්තමේන්තුවේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත. ඒ සඳහා අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරන ලද අයදුම්කරුවන්ගේ නම් ලැයිස්තුව පහත දක්වා ඇත.   

මීට අදාළ විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර මේ වන විට පෞද්ගලිකව තැපැල් කර ඇති අතර, විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර නොලැබුණ අයඳුම්කරුවන්  පහත සඳහන් විභාග ප්‍රවේශ පත්‍රය භාගත කර  අදාළ තොරතුරු නම් ලැයිස්තුවේ සඳහන් පරිදි සම්පූර්ණ කර ආයතන ප්‍රධානියා ලවා  අත්සන සහතික කරගෙන විභාග දිනයට රැගෙන පැමිණෙන්න 

2019.09.09 ஆம் திகதியிலிருந்து 2019.12.31 ஆம் திகதி வரை அரசகரும மொழித்தேர்ச்சி வாய்மூலப் பரீட்சைக்காக இணையத்தளம் ஊடாக விண்ணப்பங்களை அனுப்பிய விண்ணப்பதாரிகள் மற்றும் 2019.09.29 ஆம் திகதி நடைபெற்ற அரசகரும மொழித்தேர்ச்சி எழுத்துப் பரீட்சையில் சித்தியடைந்த பரீட்சார்த்திகளுக்குமான வாய்மூலப் பரீட்சையை 2020.02.10 ஆம் திகதியிலிருந்து அரசகரும மொழிகள் திணைக்களத்தில் நடாத்துவதற்கு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. அதற்கான விண்ணப்பங்களை அனுப்பிய விண்ணப்பதாரிகளின் பெயர்பட்டியல் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.     

இப்பரீட்சைக்கான அனுமதி அட்டைகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதோடு, இதுவரை பரீட்சைக்கான அனுமதி அட்டைகள் கிடைக்கப் பெறாத பரீட்சார்த்திகள் கீழ் காணப்படும் அனுமதி அட்டையின் மாதிரியை தரவிறக்கம் செய்து பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகவல்களுக்கு அமைய அதனை பூர்த்தி செய்து, நிறுவனத் தலைவரிடம் தங்களின்  யொப்பத்தையும் சான்றுப்படுத்தி உரிய தினத்தில் பரீட்சைக்குத் தோற்ற முடியும்.

 Download-

   Tamil  Name List

   Sinhala Name List 

                Admission