2019.10.07 දිනට පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතා ශ්‍රවණ හා කථන විභාගය(Sinhala Level I and Level IV)මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ දැනුම් දීම මත නොපැවත්වීමට තීරණය කර ඇත.එදිනට අදාල අයදුම් කරුවන් සඳහා විභාගය 2019.10.20 වන ඉරිදා  දින පැවත්වීමට තීරණය කර ඇත.

 2019.10.07 ஆம் திகதியன்று நடைபெறவிருந்த அரசகரும மொழித்தேர்ச்சி செவிமடுத்தல் மற்றும் வாய்மூலப் பரீட்சையானது (Sinhala Level I and Level IV) தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் அறிவித்தல் படி நடைபெறமாட்டாது. அத்தினத்தில்  தோற்றவிருந்த பரீட்சார்த்திகளுக்கான பரீட்சையானது 2019.10.20 ஆம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று நடைபெறும்.