2019.05.11 දින සිට 2019.06.30 දක්වා රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතා වාචික පරීක්ෂණය සඳහා ලියාපදිංචි අයදුම්කරුවන්ගේ(ලිඛිත විභාගය සඳහා අ.පො.ස (සා.පෙළ) සමත් ලෙස සඳහන් කළ අයදුම් කරුවන්ගේ පමණක්) නාම ලේඛනය පහත සඳහන් වේ.  වාචික පරීක්ෂණය සඳහා රාජ්‍ය  භාෂා ප්‍රවීණතා ලිඛිත විභාගය සමත් ලෙස සඳහන් කළ අයදුම් කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය 2019.07.26 දිනට පසු ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබේ.

2019.05.11 ஆம் திகதியிலிருந்து 2019.06.30 ஆம் திகதி வரையில் அரசகரும மொழித் தேர்ச்சி வாய்மூலப் பரீட்சைக்கு விண்ணப்பித்துள்ள பரீட்சார்த்திகளின் (எழுத்துப் பரீட்சைக்காக, க.பொ.த (சா.த) பரீட்சையில் சித்தியடைந்ததாக குறிப்பிட்டுள்ள விண்ணப்பதாரிகள் மட்டும்) பெயர்ப்பட்டியல் பின்வருமாறு.

வாய்மூலப் பரீட்சைக்காக அரசகரும மொழித் தேர்ச்சி எழுத்துப் பரீட்சையில் சித்தியடைந்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ள விண்ணப்பதாரிகளின் பெயர்ப்பட்டியல் 2019.07.26 ஆம் திகதிக்கு பின்னர் வெளியிடப்படும்.

 අයදුම් කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය/விண்ணப்பதாரிகளின் பெயர்ப்பட்டியல் - Download