භාෂා පහසුකම් සපයන්නන්ගේ  සංචිතය සඳහා ඇතුළත්කරගැනීමේ/  ඇගයීමේ පරීක්ෂණය -2019

රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවියේ සහ www.bhashawa.lk වෙබ් අඩවියේ භාෂා පහසුකම් සපයන්නන් ලෙස  ලියාපදිංචි වීමට අපේක්ෂිත අයදුම්කරුවන් සඳහා වන  ඇතුළත් කර ගැනීමේ පරීක්ෂණය 2019 අගෝස්තු මස 04 වන ඉරු දින කොළඹ 07 මලලසේකර මාවතේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනයේ දී පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත. 

 විභාග ප්‍රවේශපත්‍ර  දැනටමත් තැපැල් මගින් එවීමට කටයුතුකර ඇති අතර විභාග අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය පහත දක්වා ඇත.  විභාග  ප්‍රවේශපත්‍ර 2019.07.31 වන  දිනටත්  නොලැබුණු අපේක්ෂකයෙකු වේ නම් පහත දුරකතන අංකයට අමතන්න.

011-2877 231 විනීතා මිය.

 

மொழி அனுசரணையாளர்  குழாமிற்கான  மதிப்பீட்டுப் பரீட்சை – 2019

அரசகரும மொழிகள் திணைக்களம் மற்றும்  www.bhashawa.lk. இணையதளங்கள் ஆகியவற்றில் மொழி அனுசரணையாளர்களாக தம்மைப் பதிவுசெய்ய எதிர்பார்த்திருக்கும் பரீட்சார்த்திகளுக்கான ஆட்சேர்ப்புப் பரீட்சையானது 2019 ஆகஸ்ட்  மாதம் 4 ஆம் திகதி கொழும்பு 07 மலலசேகர மாவத்தையில் அமைந்துள்ள இலங்கை  அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவனத்தில்  நடைபெற உள்ளது.

பரீட்சை அனுமதிப்பத்திரத்தை தபால் மூலம் அனுப்ப நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதோடு, பரீட்சார்த்திகளின் பெயர்ப்பட்டியல் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.பரீட்சை அனுமதிப்பத்திரங்களை 2019.07.31 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் பெற்றுக்கொள்ளாத பரீட்சார்த்திகள் பின்வரும் தொலைபேசி இலக்கத்தை  தொடர்பு கொள்ளவும்.

தொ.பே – 011- 2877231

 

The Enrollment test will be held on 04th Sunday August 2019  at Sri Lanka Institute of Development  Administration, 28/10 , Mallallasekara Mawatha,Colombo 07 for those who have  applied to      register in the Language Facilitator’s Pool on the website of Department of Official Languages and www.bhashawa.lk. .

Admissions have already been posted and the names list   of the candidates is given below. If anyone do not receive the admission before 31 July 2019 please contact to 0112877231-  Mrs. Vineetha 

අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය/ names list of the candidates 

Category

 

Sinhala-Tamil

Download

Sinhala-English

Download

English-Tamil

Download

 ෂමින්ද මහලේකම්

සහකාර කොමසාරිස් (පරිවර්තන)