විභාග ප්‍රතිඵල

වර්ෂය / විභාග අංකය හෝ ජා.හැ.අංකය

 

  • රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතා වාචික විභාගය

2019 වර්ෂයේ මාර්තු මස පැවැත්වීමට අපේක්ෂිත රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතා වාචික විභාගය සඳහා 2019.02.10 දින දක්වා අයදුම් කරන අයදුම්කරුවන් පමණක් ඇතුළත් කර ගැනීමට සැලසුම් කර ඇත.

  • රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතා ලිඛිත විභාගය

“රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතා ලිඛිත විභාගය” වෙබ් අඩවියේ ඇති වූ දෝෂය හේතුවෙන් මෙවර අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය 2019.02.05 දක්වා දීර්ඝ කර ඇත.