2019.03.15 දින සිට 20149.04.10 දින දක්වා පවත්වනු ලැබූ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතා වාචික පරීක්ෂණය (සිංහල/දෙමළ i,ii,iii,iv) අසමත් විභාග අපේක්ෂකයින් සඳහා නැවත කථන පරීක්ෂණය 2019 මැයි 30,31 සහ ජුනි 03 යන දිනයන්හි මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ දී පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.

මීට අදාළ විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර මේ වන විට පෞද්ගලිකව තැපැල් කර ඇති අතර, විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර 2019.05.28 දිනවන විටත් නොලැබුනහොත් පහත සඳහන් දුරකථන අංක මගින් විමසන්න.

දුරකථන අංක - 0112 889506/ 0112 865428

2019.03.15 ஆம் திகதி முதல் 2019.04.10 ஆம் திகதி வரை நடாத்தப்பட்ட அரசகரும மொழித் தேர்ச்சி வாய்மூலப் பரீட்சையில் (சிங்களம்/தமிழ் I,II,III,IV) சித்தியடையாத பரீட்சார்த்திகளுக்கான வாய்மூலப் பரீட்சையை மீண்டும் 2019.05.30,31 மற்றும் ஜூன் 03 ஆம் திகதிகளில் இத் திணைக்களத்தில் நடாத்துவதற்கு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

 

இதற்கான பரீட்சை அனுமதி அட்டையானது ஏற்கனவே தனிப்பட்ட முறையில் தபால் மூலம் அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளதோடு பரீட்சை அனுமதி அட்டைகள் கிடைக்காமை தொடர்பாக 2019.05.28 ஆம் திகதிக்குப் பின்னர் கீழ் குறித்த தொலைபேசி இலக்கங்கள் ஊடாக தொடர்பு கொண்டு விசாரிக்கவும்.

தொலைபேசி இலக்கம் – 0112  889506 / 0112 865428